Recent Changes - Search:

(sửa đổi)

PmWiki

pmwiki.org

Ngôn ngữ

Sách cẩm nang

Trang này chứa những ảnh xạ chuỗi cần thiết để chuyển đổi các bộ nhắc Sách cẩm nang của PmWiki sang Việt ngữ. Để báo trình PmWiki bao gồm những chuỗi đã dịch trong trang này, bạn hãy thêm vào tập tin «local/config.php», đúng dưới cuộc gọi XLPage hiện thời:

   XLPage('vi','PmWikiVi.SachCamNang|Sách cẩm nang'); 

 ### Chuỗi cho Sách cẩm nang / Đơn thư
 'MFsuccess' => 'Gởi thư rồi.',
 'MFfailure' => 'Không gởi thư được.',
 'MFerror' => 'Gặp lỗi.',
 'From:'=> 'Từ',
 'Your Address:'=> 'Địa chỉ bạn',
 'Subject:'=> 'Chủ đề',
 'Message:'=>'Thư',
 'Send'=>'Gởi',

 ### Nếu thêm một số cái nút vào GUIEdit (hiệu chỉnh giao diện người dùng đồ họa) thì bạn có lẽ sẽ cần:
 'Table of content' => 'Mục lục',
 'Underline' => 'Gạch dưới',
 'Insert image' => 'Chèn ảnh',
 'MyImage.jpg' => 'AnhToi.jpg',
 'Sticky note' => 'Ghi chép dính',
 'Convert tabs to table' => 'Chuyển đổi các tab sang bảng',


 ### Chuỗi cho Sách cẩm nang / tự động thay đổi kích thước ảnh — phụ thêm tên «Minimage»
 'Upload images' => 'Tải các ảnh lên',
 'Image for' => 'Ảnh cho',
 'Image to upload:' => 'Ảnh cần tải lên',
 'Image wiki name:' => 'Tên wiki cho ảnh',
 'Step 1' => 'Bước 1',
 'Step 2' => 'Bước 2',
 'Image title' => 'Tên ảnh',
 'Image copyright' => 'Bản quyền ảnh',
 'Ok' => 'Được',
 'Cancel' => 'Thôi',
 'Image special instructions' => 'Hướng dẫn đặc biệt về ảnh',
 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> • phần mở rộng tập tin không hợp lệ</span>",
 'ULnotimage' =>
   'Gởi tập tin không có dạng được phép',
 'ErrNoResize' => 
   'Không thể sửa đổi kích thước ảnh trên máy phục vụ bạn',
 'IMGResizeDone' =>
  '<br /><font color="#FF0000">+Kích thước ảnh được sửa đổi, tải lại trang và loại bỏ chi tiết cỡ+</font>',
 'IMGreload' => 'Nếu không phải là ảnh đúng, hãy tải một điều mới lên',
 'in' => 'vào',

 ### Chuỗi cho Sách cẩm nang / Xuất đường dẫn Wiki
 'SearchFor' => 'TìmKiếm|Tìm kiếm',
 'Include this page' => 'Gồm trang này',
 'Publish' => 'Xuất',
 'No pages selected' => 'Chưa chọn trang',

 ### Chuỗi cho Sách cẩm nang / Cấu hình sắc thái
 'SKNwarn' => 'Sau [Được] thì hãy bấm nút Tải lại trong trình duyệt để xem các thay đổi',
 'WHOLE WIKI' => 'TOÀN WIKI',
 'Text' => 'Chữ',
 'Left' => 'Trái',
 'Top' => 'Đỉnh',
 'Left title' => 'Tên bên trái',
 'Link' => 'Liên kết',
 'Left link' => 'Liên kết bên trái',
 'Title' => 'Tên',
 'Option' => 'Tùy chọn',
 'Commands' => 'Lệnh',
 'Footer' => 'Chân trang',
 'Header 1' => 'Tựa đề 1',
 'Header 2' => 'Tựa đề 2',
 'Header 3' => 'Tựa đề 3',
 'Header 4' => 'Tựa đề 4',
 'Top/body' => 'Đỉnh/thân',
 'Side margin' => 'Lề bên',
 'Personal wiki (hide stuff)' => 'Wiki cá nhân (ẩn điều)',
 'Recent change alternative' => 'Thay đổi gần đây thay thế',
 'Apply to' => 'Áp dụng vào',
 'Save as' => 'Lưu là',
 'Ok' => 'Được',
 'Default' => 'Mặc định',
 'Color chart' => 'Bảng màu',
 'Light color' => 'Màu nhạt',
 'Existing styles' => 'Kiểu dạng đã có',
 'Font family' => 'Nhóm phông',
 'Font size' => 'Cỡ phông',
 'Line height' => 'Cao dòng',
 'Text color' => 'Màu chữ',
 'Background color' => 'Màu nền',
 'Background image' => 'Ảnh nền',
 'User default' => 'Mặc định người dùng',
 'Serif' => 'Đường gạch chân',
 'Sans-serif' => 'Không chân',
 'Cursive' => 'Chữ thảo',
 'def' => 'mặc định',
 'Creation of file failed' => 'Không tạo tập tin được',
 'Datas saved in file' => 'Lưu dữ liệu vào tập tin rồi',
 'Click on color to select' => 'Nhắp vào màu để chọn',

 ###Chuỗi cho sắc thái Pukka
 'Skip to site navigation' => 'Đi tới bộ duyệt nơi',
 'Skip to content' => 'Đi tới nội dung',
 'Back to top of content' => 'Về đỉnh nội dung',
 'Back to the very top' => 'Về đỉnh hết',
 'Linked to by' => 'Liên kết từ',
 'Change Attributes' => 'Sửa đổi thuộc tính',
 'Go' => 'Đi', 
 #«Đi» là từ trên cái nút trong đơn tìm kiếm
 'Home' => 'Trang Chính',
 'XML Feed for $Group' => 'Dòng XML cung cấp tin tức $Group',
 'XML Feed of All Recent Changes' => 'Dòng XML cung cấp tin tức Các thay đổi gần đây',
 'PmWiki.AboutFeeds' => 'PmWiki.GiớiThiệuDòngCungCấp',
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2011, at 06:48 PM