Recent Changes - Search:

(sửa đổi)

PmWiki

pmwiki.org

Ngôn ngữ

EditQuickReference

Quy tắc định dạng chữ - Mẹo hiệu chỉnh - Mục lục tài liệu

Bảng: đơn giản? - cấp cao?

Đoạn văn: để bắt đầu một đoạn văn mới, hãy bấm phím return hai lần;
-> để thụt lề chữ, -< thụt đầu dòng treo

Ngắt dòng: \\ hay [[<<]]

Danh sách: * cho danh sách có dấu đầu dòng, # cho danh sách thứ tự số, :kỹ thuật:lời định nghĩa, cho danh sách định nghĩa
Nhần mạnh: ''nghiêng'', '''đậm''', '''''nghiêng đậm''''', @@chữ đơn cách@@ (như máy chữ)
Tham chiếu: đến [[trang khác]], [[http://www.nơiMạng.com]], [[trang khác | chữ liên kết]], [[#nẹo]]
Nhóm: [[Nhóm/Trang]] hiển thị Trang, [[Nhóm.Trang]] hiển thị Nhóm.Trang,
[[Nhóm(.Trang)]] hiển thị Nhóm

Phân cách: !, !!, !!! cho tựa đề, ---- cho dòng ngang
Đổi cỡ: [+...+] lớn hơn, [-...-] nhỏ hơn, '^chữ cao^', '_chữ thấp_'

Ngăn cản định dạng: [=...=]

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 10, 2011, at 06:48 PM